________ đánh giá tốt nhất về tính thanh khoản của công ty.

 ________ đánh giá tốt nhất về tính thanh khoản của công ty.

A. Ngân sách tiền mặt

B. Chỉ số thanh toán nhanh

C. Chỉ số thanh toán hiện hành

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng