Để gọi cấp cứu y tế phải gọi số điện thoại nào sau đây:

Để gọi cấp cứu y tế phải gọi số điện thoại nào sau đây:

A. 113

B. 115

C. 114

D. 1080

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng