Biện pháp giảm rung cho thiết bị máy móc là:

Biện pháp giảm rung cho thiết bị máy móc là:

A. Gia cố móng thiết bị

B. Cân bằng cho thiết bị

C. Lắp lò xo giảm chấn

D. Cả a, b và c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng