Các tổ chức phi lợi nhuận không cần thiết phải làm công tác truyền thông trong Marketing.

Các tổ chức phi lợi nhuận không cần thiết phải làm công tác truyền thông trong Marketing.

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng