Câu hỏi: Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến kết quả:

Câu hỏi: Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến kết quả:

A/T=G/X

A + T = G + X

A = G; T = X

A = X; G = T

Hướng dẫn

B sai vì A+G = T+X

C sai vì A=T ≠ G

D sai vì A=T ≠ X

Đáp án cần chọn là: A