Câu hỏi: Ở thực vật C4, giai đoạn đầu cố định CO2

Câu hỏi: Ở thực vật C4, giai đoạn đầu cố định CO2

A. Và giai đoạn tái cố định CO$_{2}$ theo chu trình Canvin, diễn ra ở lục lạp trong tế bào bao bó mạch.

B. Và giai đoạn cố định CO$_{2}$ theo chu trình Canvin, diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu.

C. Diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch; còn giai đoạn tái cố định CO$_{2}$ theo chu trình Canvin, diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu.

D. Diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu; còn giai đoạn tái cố định CO$_{2}$ theo chu trình Canvin, diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.

Hướng dẫn

* Tại tế bào mô giậu diễn ra giai đoạn cố định CO$_{2}$ đầu tiên.

* Tại tế bào bao bó mạch diến ra giai đoạn cố định CO$_{2}$ lần 2

Đáp án cần chọn là: D