Câu nào không phải là chức năng của kênh phân phối

Câu nào không phải là chức năng của kênh phân phối

A. Nghiên cứu Marketing và mua hàng

B. Xúc tiến bán và dịch vụ khách hàng

C. Nghiên cứu sản phẩm và đối thủ cạnh tranh

D. Kế hoạch hóa sản phẩm và đặt giá

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng