Chi phí của doanh nghiệp bao gồm:

Chi phí của doanh nghiệp bao gồm:

A. Chi phí sản xuất của doanh nghiệp

B. Chi phí lưu thông của doanh nghiệp

C. Chi phí cho các hoạt động khác

D. Cả a, b, c

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng