Chi phí góp vốn liên doanh, liên kết thuộc:

Chi phí góp vốn liên doanh, liên kết thuộc:

A. Chi phí bán hàng

B. Chi phí quản lý doanh nghiệp

C. Chi phí tài chính

D. Cả a, b, c đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng