Chi phí nào là chi phí cố định

Chi phí nào là chi phí cố định

A. Chi phí khấu hao TSCĐ

B. Chi phí tiền lương trả cho cán bộ CNV quản lý & chi phí thuê tài sản, văn phòng

C. Cả a & b

D. Ý kiến khác

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng