Chỉ tiêu nào sau đây là nhỏ nhất:

Chỉ tiêu nào sau đây là nhỏ nhất:

A. Lãi gộp từ hoạt động kinh doanh

B. Lãi gộp

C. Lãi ròng

D. Các chỉ tiêu trên là tương đương nhau

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng