Chỉ tiêu NPV phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây:

Chỉ tiêu NPV phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây:

A. Các khoản thu ròng ở thời điểm t của dự án

B. Tỷ lệ chiết khấu

C. Số năm hoạt động của dự án

D. Cả a, b, c

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng