Chi tiêu vốn đòi hỏi một ________ ban đầu gọi là đầu tư thuần.

Chi tiêu vốn đòi hỏi một ________ ban đầu gọi là đầu tư thuần.

A. Dòng tiền vào

B. Dòng tiền ra

C. Cơ hội phí

D. Ngân sách vốn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng