Chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá, dịch vụ thuộc:

Chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá, dịch vụ thuộc:

A. Thu nhập khác của doanh nghiệp

B. Doanh thu hoạt động tài chính

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng