Cho Biến áp B một pha: 1,5kVA, 220V/110V, 50Hz có các số liệu ghi được từ các thí nghiệm như sau:

Cho Biến áp B một pha: 1,5kVA, 220V/110V, 50Hz có các số liệu ghi được từ các thí nghiệm như sau:

THÍ NGHIỆM KHÔNG TẢI (hở mạch thứ cấp, số liệu đo ở sơ cấp): P$_{0}$ = 25W ; U$_{1}$ = 220V ; I$_{1}$ = 0,2A

THÍ NGHIỆM NGẮN MẠCH (ngắn mạch thứ cấp, số liệu đo ở só cấp): P$_{n}$ = 40W ; U$_{1n}$ = 16,5V ; I$_{1n}$ = 6,8A

Mạch tương tương gần đúng quy về sơ cấp có tổng trở phức ngắn mạch \(\overline{Z_n}\) là: …. [Ω]

A. (0,904 + 2,143j)

B. (0,812 + 2,624j)

C. (0,847 + 2,285j)

D. (0,865 + 2,267j)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng