Cho EBIT = 420, khấu hao = 80, lãi vay = 70, cổ tức = 20, tính khả năng thanh toán lãi vay:

Cho EBIT = 420, khấu hao = 80, lãi vay = 70, cổ tức = 20, tính khả năng thanh toán lãi vay:

A. 6

B. 7,4

C. 1,1

D. 5,1

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng