Cho hệ số nợ Hv = 0,6; nợ phải trả = 2400. Tính tổng nguồn vốn kinh doanh?

Cho hệ số nợ Hv = 0,6; nợ phải trả = 2400. Tính tổng nguồn vốn kinh doanh?

A. 1440

B. 4000

C. 3000

D. 2000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng