Cho R$_{1}$ = 7 ; R$_{2}$ = 6 ; L = 0,24H ; C = 0,01F ; e$_{1}$(t) = \(35\sqrt{2}\).sin(25t) [V]; e$_{2}$(t) = \(30\sqrt{2}\).sin(25t+90°) [V] ; e$_{3}$(t) = \(40\sqrt{2}\).sin(25t + 90°) [V]

Cho R$_{1}$ = 7 ; R$_{2}$ = 6 ; L = 0,24H ; C = 0,01F ; e$_{1}$(t) = \(35\sqrt{2}\).sin(25t) [V]; e$_{2}$(t) = \(30\sqrt{2}\).sin(25t+90°) [V] ; e$_{3}$(t) = \(40\sqrt{2}\).sin(25t + 90°) [V]

Tổng công suất phản kháng tiêu thụ trên Tải là …. [VAR]

A. -380

B. 380

C. -290

D. 290

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng