Cho u (t) = \(\sqrt{2}\).sin(ωt) [V]; i(t) – \(20\sqrt{2}\).sin(ωt – 36°87) [A].

Cho u (t) = \(\sqrt{2}\).sin(ωt) [V]; i(t) – \(20\sqrt{2}\).sin(ωt – 36°87) [A].

Tổng trở phức của các Tải T1 và T2 lần lượt là: \(\overline{Z_1}\) = 8j [Ω] ; \(\overline{Z_2}\) = 6 [Ω].

Dòng hiệu dụng qua Tải T2 là: …. [A]

A. \(16\sqrt{2}\)

B. 16

C. \(14\sqrt{2}\)

D. 14

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng