Chọn câu trả lời đúng nhất về tiến trình quyết định mua của khách hàng là người mua cá nhân

Chọn câu trả lời đúng nhất về tiến trình quyết định mua của khách hàng là người mua cá nhân

A. Nhận thức vấn đề, tìm kiếm thông tin

B. Đáng giá các phương án lựa chọn

C. Quyết định mua hàng và thái độ sau khi mua hàng

D. Tất cả các phương án trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng