Chọn phát biểu ĐÚNG.

Chọn phát biểu ĐÚNG.

A. Máy điện không đồng bộ chỉ có một loại 1 pha

B. Máy điện không đồng bộ chỉ có thể làm việc ở 2 pha

C. Máy điện không đồng bộ chỉ có thể làm việc ở điện 3 pha

D. Tùy thuộc vào công suất mà máy điện không đồng bộ có các loại: 1 pha, 2 pha và 3 pha

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng