Chu trình Carnot ngược chiều có nhiệt độ nguồn nóng t$_{1}$ = 50°C, nguồn lạnh t$_{2}$ = 10°C. Hệ số làm lạnh của chu trình bằng:

Chu trình Carnot ngược chiều có nhiệt độ nguồn nóng t$_{1}$ = 50°C, nguồn lạnh t$_{2}$ = 10°C. Hệ số làm lạnh của chu trình bằng:

A. 7,08

B. 6,89

C. 5,19

D. 5,93

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng