Chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích, có không gian chết V$_{c}$ = 25cm$^{3}$ , thể tích quét của piston V$_{q}$ = 100cm$^{3}$ . Hiệu suất của chu trình bằng:

Chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích, có không gian chết V$_{c}$ = 25cm$^{3}$ , thể tích quét của piston V$_{q}$ = 100cm$^{3}$ . Hiệu suất của chu trình bằng:

A. 0,566

B. 0,536

C. 0,506

D. 0,476

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng