Công kỹ thuật trong quá trình đoạn nhiệt 1-2 của khí lý tưởng:

Công kỹ thuật trong quá trình đoạn nhiệt 1-2 của khí lý tưởng:

A. \({l_{kt}} = \frac{1}{{k – 1}}*({p_1}*{v_1} – {p_2}*{v_2})\)

B. \({l_{kt}} = \frac{k}{{k – 1}}*({p_2}*{v_2} – {p_1}*{v_1})\)

C. \(l = R*({T_1} – {T_2})\)

D. \({l_{kt}} = \frac{k}{{k – 1}}*R*({T_1} – {T_2})\)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng