Đặc tính làm dịch vụ khác biệt phải thỏa mãn những tiêu chuẩn:

Đặc tính làm dịch vụ khác biệt phải thỏa mãn những tiêu chuẩn:

A. Quan trọng đối với khách hàng

B. Khác biệt so với các sản phẩm đã có

C. Ưu việt

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng