Để vượt ra khỏi vùng điện áp bước phải dùng phương pháp nào:

Để vượt ra khỏi vùng điện áp bước phải dùng phương pháp nào:

A. Đi nhẹ nhàng

B. Nhảy lò cò

C. Đi nhanh

D. Chạy nhanh

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng