Dịch vụ là:

Dịch vụ là:

A. Hàng hóa vô hình

B. Những hành vi

C. Những hoạt động

D. Câu B và C đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng