Điều kiện hình thành quan điểm kinh doanh hướng vào sản xuất là:

Điều kiện hình thành quan điểm kinh doanh hướng vào sản xuất là:

A. Cung thường thấp hơn cầu

B. Khoa học, công nghệ phát triển

C. Giá thành sản phẩm cao

D. Cả A và C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng