Doanh nghiệp A có FC = 1000; P = 1,5; AVC = 1 thì có TRhv:

Doanh nghiệp A có FC = 1000; P = 1,5; AVC = 1 thì có TRhv:

A. 2000

B. 3000

C. 4000

D. 5000

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng