Đối tượng áp dụng thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động là?

Đối tượng áp dụng thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động là?

A. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; người thử việc; người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân

B. Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

C. Người sử dụng lao động; Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động

D. Cả a, b, c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng