Giá trị beta điển hình của một transistor có thể xem xét là . . . . . . . . .

Giá trị beta điển hình của một transistor có thể xem xét là . . . . . . . . .

A. + 50% và – 50%

B. +50% và – 100%

C. + 100% và – 50%

D. + 100% và -100%

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng