Giá trị điện áp trên collector của transistor ở hình 3.40a, là bao nhiêu?

Giá trị điện áp trên collector của transistor ở hình 3.40a, là bao nhiêu?

A. 0,2V

B. 0,7V

C. 7,5V

D. ​15V

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng