Giải thích Cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ như thế nào?

Giải thích Cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ như thế nào?

A. Là cơ sở có một số lượng nhất định nguy hiểm về cháy, nổ, theo quy định của chính phủ

B. Là cơ sở có chứa nhiều chất có nguy hiểm về cháy, nổ, có khả năng xảy ra cháy lớn

C. Là cơ sở chứa nhiều chất có nguy hiểm về cháy, nổ, và được sắp xếp, bảo quản không đảm bảo an toàn về PCCC

D. Là cơ sở có nhiều chất lỏng dễ cháy, nổ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng