Giao tiếp cá nhân dịch vụ, cuộc chiến từ ba phía, bao gồm:

Giao tiếp cá nhân dịch vụ, cuộc chiến từ ba phía, bao gồm:

A. Doanh nghiệp, khách hàng và đối thủ cạnh tranh

B. Doanh nghiệp, nhân viên và Khách hàng

C. Khách hàng, nhân viên và đối thủ cạnh tranh

D. Doanh nghiệp, đối thủ cạnh tranh và nhân viên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng