Hệ số thanh toán nợ dài hạn căn cứ vào:

Hệ số thanh toán nợ dài hạn căn cứ vào:

A. Giá trị còn lại của TSCĐ được hình thành bằng nợ vay dài hạn

B. Nợ dài hạn

C. Nợ dài hạn

D. Cả a & b

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng