Hệ số thanh toán tổng quát là mối quan hệ giữa:

Hệ số thanh toán tổng quát là mối quan hệ giữa:

A. Tổng tài sản với tổng nợ.

B. Tổng tài sản lưu động với tổng nợ ngắn hạn

C. Tổng tài sản với tổng nợ dài hạn

D. Không câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng