Hệ số trượt của một bộ truyền đai bằng 0,02 khi hệ số kéo ψ$_{0}$ = 0,6. Đường cong trượt của bộ truyền này được coi là tuyến tính khi ψ < ψ$_{0}$. Hỏi tại ψ = 0,4 thì hệ số trượt có giá trị?

Hệ số trượt của một bộ truyền đai bằng 0,02 khi hệ số kéo ψ$_{0}$ = 0,6. Đường cong trượt của bộ truyền này được coi là tuyến tính khi ψ < ψ$_{0}$. Hỏi tại ψ = 0,4 thì hệ số trượt có giá trị?

A. 0,0133

B. 0,0233

C. 0,0266

D. 0,0166

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\(\varepsilon = {\varepsilon _0}.\psi /{\psi _0}\)