Hệ số vốn chủ là:

Hệ số vốn chủ là:

A. Nợ phải trả/Nguồn vốn CSH

B. Nguồn vốn CSH/Nợ phải trả

C. Nguồn vốn CSH/Tổng vốn

D. Nợ dài hạn/Nguồn vốn CSH

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng