Hệ thống Marketing có những loại nhiệm vụ chủ yếu nào?

Hệ thống Marketing có những loại nhiệm vụ chủ yếu nào?

A. Truyền tải thồng tin về hàng hóa mà doanh nghiệp có ý định cung cấp cho thị trường

B. Truyền tải thông tin, hình ảnh tốt của doanh nghiệp đến người tiêu dùng

C. Xây dựng và duy trì tốt các mối quan hệ với khách hàng

D. Tất cả các phương án trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng