Kế hoạch Marketing trung hạn có thời gian là?

Kế hoạch Marketing trung hạn có thời gian là?

A. 2 – 3 năm

B. 2 – 4 năm

C. 2 – 5 năm

D. 2 – 6 năm

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng