Khách hàng sẽ mua dịch vụ nếu:

Khách hàng sẽ mua dịch vụ nếu:

A. Giá trị cảm nhận của dịch vụ bằng giá của dịch vụ

B. Giá của dịch vụ lớn hơn giá trị cảm nhận của dịch vụ

C. Giá của dịch vụ nhỏ hơn giá trị cảm nhận của dịch vụ

D. Tất cả các câu trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng