Khi doanh nghiệp xem xét nhiều dự án và lựa chọn dự án có NPV > 0 và NPVmax thì đó là:

Khi doanh nghiệp xem xét nhiều dự án và lựa chọn dự án có NPV > 0 và NPVmax thì đó là:

A. Các dự án độc lập với nhau

B. Các dự án xung khắc nhau

C. Các dự án loại trừ nhau

D. Cả b & c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng