Khi một doanh nghiệp gặp khó khăn do cạnh tranh gay gắt hoặc do nhu cầu thị trường thay đổi quá đột ngột, không kịp ứng phó thì doanh nghiệp nên theo đuổi mục tiêu:

Khi một doanh nghiệp gặp khó khăn do cạnh tranh gay gắt hoặc do nhu cầu thị trường thay đổi quá đột ngột, không kịp ứng phó thì doanh nghiệp nên theo đuổi mục tiêu:

A. Dẫn đầu về thị phần

B. Dẫn đầu về chất lượng

C. Tối đa hoá lợi nhuận hiện thời

D. Đảm bảo sống sót

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng