Khi thấy nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình người lao động phải làm gì?

Khi thấy nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình người lao động phải làm gì?

A. Từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc.

B. Từ chối trở lại nơi làm việc nói trên nếu những nguy cơ đó chưa được khắc phục

C. Phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp

D. Cả a, b, c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng