Khoản mục nào sau đây thuộc chi phí khác của doanh nghiệp

Khoản mục nào sau đây thuộc chi phí khác của doanh nghiệp

A. Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định

B. Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế

C. Chi phí góp vốn liên doanh liên kết

D. Chỉ a và b đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng