Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22kV là:

Khoảng cách an toàn cho phép khi công tác không có rào chắn đối với cấp điện áp 22kV là:

A. 0,35m

B. 0,6m

C. 0,7m

D. 1m

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng