Lợi nhuận sử dụng để chia cho các cổ đông của công ty là:

Lợi nhuận sử dụng để chia cho các cổ đông của công ty là:

A. Lợi nhuận trước thuế

B. Lợi nhuận trước thuế và lãi vay

C. Lợi nhuận sau thuế

D. Cả 3 câu trên đều không đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng