Một công ty sử dụng đòn bẩy tài chính quá cao sẽ làm giá trị thị trường của công ty __________ và chi phí sử dụng vốn __________.

Một công ty sử dụng đòn bẩy tài chính quá cao sẽ làm giá trị thị trường của công ty __________ và chi phí sử dụng vốn __________.

A. Tăng, giảm

B. Giảm, giảm

C. Tăng, tăng

D. Giảm, tăng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng