Mục đích xây dựng kế hoạch hóa chiến lược Marketing là?

Mục đích xây dựng kế hoạch hóa chiến lược Marketing là?

A. Chỉ ra định hướng của công ty.

B. Giúp công ty phan bổ nguần nhân lực hợp lý.

C. Giúp các bộ phận của công ty tự đánh giá, nhận thức về những điểm mạng và điểm yếu của mình

D. Tất cả đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng