Một ________ là một dự án mà khi việc đưa ra quyết định loại bỏ hay chấp nhận dự án này sẽ không ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định chấp nhận hay loại bỏ bất kỳ một dự án nào khác.

Một ________ là một dự án mà khi việc đưa ra quyết định loại bỏ hay chấp nhận dự án này sẽ không ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định chấp nhận hay loại bỏ bất kỳ một dự án nào khác.

A. Dự án có khả năng được chấp nhận

B. Dự án đầu tư độc lập

C. Dự án loại trừ lẫn nhau

D. Dự án có hiệu quả kinh tế cao

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng